TurutvalgeT

TURUTVALGET:    
                        
Til å ha ansvaret for HOTs fellesturer og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor oppnevner styret annet hvert år en komitè bestående av leder og to medlemmer. Styret og komiteèn kan foreslå justeringer i løpet av perioden.


Turutvalget har følgende mandat:
1.    Turutvalget er underlagt HOTs styre som utad er ansvarlige for utvalgets handlinger.
Turutvalgets leder sitter i styret i HOT eller deltar på styremøtene etter behov.

2.    Turutvalget utarbeider vinterturprogram innen 1.desember og sommerturprogram innen 1.april for fellesturer som ikke planlegges av Barnas Turlag, seniorgruppa eller DNT Ung.
Alle forslag til turer forøvrig sendes inn til Turutvalget. 

3.    Turutvalget er ansvarlig for at alle turer annonseres på turlagets hjemmeside, facebook og lokalpressen. Annonsering kan delegeres til turleder. 
4.    Turutvalget har ansvar for å planlegge alle kurs og arrangement som angår turgjennomføring. 
Ansvarlig for innkjøp av turrelaterte produkter. Turutvalget innkaller alle turlederne til en årlig sosial/faglig samling. Turprogram og kurs koordineres med turlagene i Vest-Finnmark

5.    Turutvalget skal kvalitetssikre nye turer til turlederne og fungere som en veileder og støtte, gjennom kompetanse og bevisstgjøring.  Alle turer skal risikovurderes.

6.    Turutvalget organiserer selv sin virksomhet og har ansvaret for at vedtatte planer iverksettes som forutsatt. Turutvalget skal sammen med kasserer påse at turlederne sender inn turrapport/regnskap umiddelbart etter at turene er gjennomført. Det skal også meldes fra om avlyste turer til styret.


April 2018


Turuvalget:

Johan Grell tlf 47394431

Viggo Karlstad  tlf  90556440

Felix Lempp tlf 930 61 326